OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky e-shopu

Jak objednávat

 

pomocí Kontaktního formuláře

mailem: ekogrill@volny.cz

telefonicky: 604 215 879

faxem: 313 564 732

Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je zboží skladem. Při odběru ve Výdejních skladech se o dostupnosti zboží informujte předem. Pokud zboží nemáme skladem, budeme Vás informovat.

Pro zaslání objednaného zboží vyplňte pozorně povinné kontaktní a fakturační údaje včetně adresy, na kterou chcete objednané zboží doručit. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím přepravní služby anebo je možno si je vyzvednout osobně ve Výdejních skladech.

Po odeslání objednávky mailem nebo faxem Vás budou naši pracovníci kontaktovat v nejbližším možném čase.

Součástí fyzické zásilky bude daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Nákupní řád

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.lamiaceae.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je EKOGRILL, s.r.o., Žampiónová 40, 104 00 Praha 10 - Pitkovice,odpovědná osoba: Jiřina Hejduková, DiS. IČO: 2576275, DIČ: CZ25762745.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující pomocí Kontaktního formuláře mailem: ekogrill@volny.cz telefonicky: 604 215 879 faxem: 313 564 732 Po potvrzení objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

IV. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží, které je skladem, je Prodávající schopen vyexpedovat do tří pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků dopravní společností celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu obvykle nepřesáhne 5 pracovních dnů. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

V. Způsob platby

Platba předem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. Platba hotově při převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží, je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.

VI. Způsob dopravy

Osobní odběr – ZDARMA

Zboží si můžete vyzvednout v Praze 10 a Řevničově.

Jakmile bude zboží připraveno na prodejně, budete informováni e-mailem nebo SMS dle předchozích dispozic.

Přepravní společnost

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu dopravy i platby.

Přeprava zboží do zahraničí pouze po vzájemné dohodě.

Dopravné a balné po celé ČR:

Dle platných tarifů přepravních společností a zvoleného způsobu přepravy.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 604 215 879, faxem nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího. Nepřevzetí zboží u přepravce (bez předchozího telefonického či e-mailového zrušení objednávky před expedicí) - je porušení kupní smlouvy a vzniklá škoda (náklady na expedici + 200 Kč náklady na vymáhání pohledávky) může ze zákona být Prodávajícím vymáhána a to zasláním peněžní poukázky na tuto částku, která je splatná do sedmi dnů. V případě nezaplacení této složenky bude tato předána vymáhací službě, která bude tuto částku soudně vymáhat. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

X. Reklamační řád, záruka

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republikyReklamační řád

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.lamiacea.cz(dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je EKOGRILL, s.r.o., Cvrčovice 119, 273 41 Brandýsek,odpovědná osoba: Jiřina Hejduková, DiS. IČO: 2576275, DIČ: CZ25762745.

Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

III. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - kopie faktury. Neposílejte originál faktury. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

V. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře. VI. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.

Prodávající neprodleně poté kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu (neposílejte originál faktury), kompletní výrobek. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku, popřípadě v prohlášení o shodě) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

IX. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Jiřina Hejduková, DiS.

EKOGRILL, s.r.o.

Nová Draha 505

270 54 Řevničov

telefon: 604 215 879

e-mail: ekogrill@volny.cz

fax: 313 564 732

 

X. Informace o zpracování osobních údajů Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018 Tyto informace poskytuje společnost EKOGRILL, s.r.o., IČ 25762745, Žampiónová 40, Praha 10 – Pitkovice, PSČ 104 00, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze.(dále jako „správce“) na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů: 1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.

1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.

1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6. Cookies jsou malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících zásad:

2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků.

2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů.

2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné.

2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.

3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Účely zpracování

4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely: - vyřízení objednávky. - vyřízení reklamace. - uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek - reakce a zodpovězení Vašich dotazů. - naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní). - marketingové a obchodní nabídky správce. - vedení databáze fyzických osob. - ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů

5.1. Subjekt je povinen předat správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

5.2. Subjekt je povinen správci umožnit ověření poskytnutých údajů.

5.3. Subjekt má právo od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům

5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů

5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů

5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů

5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.

5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:

5.8.1. Osobně v sídle společnosti dle domluvy.

5.8.3. Emailem: ekogrill@volny.cz

5.8.4. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen)

6. Práva a povinnosti správce

6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů

6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.

6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.

6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

7. Oprávněný zájem správce – účely

7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.

7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce. Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.

7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.

8.2. Subjekt údajů může dle bodu 5.7. tento souhlas kdykoli odvolat.

8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů

9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně

9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.

9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies

10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

11. Platnost

11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.05.2018